• Advertisement

Информация за консулските услуги относно документи за самоличност в Швеция

ИД на статията: 145
Написано от: Mr.Bombastic
Написано на: 12 Май 2016, 08:36:09
Статията е разгледана 19189 пъти
Външен линк към тази статия:
https://zaedno.eu/forums/kb.php?a=145

Общи изисквания

Документите за извършване на паспортни услуги се подават лично в приемното време на Консулската служба. Заявлението за издаване на паспорт се подписва лично в присъствието на упълномощено длъжностно лице. Това е императивно изискване на член 17, алинея 2 на Закона за българските документи за самоличност, от което не се допускат изключения. Съгласно българското законодателство всеки български гражданин има право само на един валиден обикновен паспорт. Преди получаването на новия паспорт от съответното лице се изисква предаването на стария паспорт за унищожаване в Консулска служба. При загубване, повреждане или унищожаване на паспорта се съставя Акт за нарушение и се налага Наказателно постановление. При кражба е необходимо да бъде представен документ от полицията.

При загубване, кражба, повреждане или унищожаване на български документ за самоличност лицата са длъжни в срок до 3 дни да съобщят за това в Консулската служба. Паспортът се обявява за невалиден. В тези случаи се подава заявление за издаване на нов паспорт или в спешни или изключителни случаи - заместващ го документ (например временен паспорт за завръщане в Република България или пътен лист за завръщане в Република България - т.нар. “пасаван”).

Българските документи за самоличност са собственост на държавата - член 2 ЗБДС. Гражданите, притежатели на паспорти, са длъжни да ги пазят от унищожаване, загубване или повреждане. На гражданите, които са загубили, повредили или унищожили паспорта си, се налага наказание “глоба” съобразно раздел ІІ (“Административно наказателни разпоредби”) на глава VІІ на ЗБДС. Наказания се налагат и на гражданин, който:

· не поиска издаването на паспорт в законния срок

· приеме или даде в залог или преотстъпи български документ за самоличност

· използва нередовен документ за самоличност

· не представи паспорта си на Консулската служба или на органа, който го е издал в тримесечен срок от изтичане на неговата валидност

· обявява неверни данни

· не подмени паспорта си в срок от 30 дни при промяна на имената, персоналните данни или трайни и съществени изменения на образа

· не направи необходимото като законен представител за снабдяване с паспорт на лицето, което представлява

· не обяви писмено пред Консулската служба придобиването на документи за самоличност, издадени от друга държава в 60-дневен срок от придобиването им.

Списъкът на изброените нарушения, които се наказват по ЗБДС, не е изчерпателен. Съгласно Закона за българските документи за самоличност паспортът и личната карта са идентификационни документи за самоличност на български гражданин извън територията на Република България. Не се допуска представянето на други документи при проверката на самоличността на лицето от консулския служител. В случай че не бъде представен валиден паспорт или лична карта, ще бъде отказвано консулско обслужване на съответното лице.

Продължаване на срока на валидност на паспорт

Съгласно влезлите от 31.10.2007 г. в сила изменения и допълнения на Закона за българските документи за самоличност се преустановява приемането на молби и документи за продължаване на срока на валидност на български паспорти. Тогава, когато срокът на валидност е изтекъл или паспортът е загубен, откраднат или унищожен, се подава молба за издаване на временен паспорт (“пасаван”) за завръщане в Република България, респ. молба за издаване на временен паспорт за завръщане в Република България.

Издаване или преиздаване на български документ за самоличност

Подаването на заявлението за издаване/преиздаване на български документи за самоличност става по един от следните начини:

· лично в съответните служби на МВР на територията на Република България;

· чрез консулската служба на посолството.

При подаването на заявлението за издаване на български документи за самоличност то се подписва лично от съответното лице с предоставено от консулското длъжностно лице пишещо средство и в негово присъствие. Подписът се полага в контурите на определеното в заявлението жълто поле. Заявления се закупуват от консулската служба (10 шв.крони/бр.) само при доказана необходимост от заинтересованите лица и след представяне на валиден паспорт и 2 бр. цветни снимки. Изискванията за изработването на снимките са на разположение на гражданите в приемната на консулската служба.

Преди попълването на заявлението съответното лице подробно се запознава с указанията за попълването му, които се намират на последната страница на заявлението.

При подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство (СУМПС), на което срокът на валидност не е изтекъл, не се изисква документ за медицински преглед, като в такъв случай новото СУМПС ще се издава за срока на валидност на старото. За подмяната на СУМПС, на което срокът на валидност е изтекъл, се изисква представяне на за медицински преглед с превод, заверен от консулската служба на Посолството. Същата заверка се изисква и при подаване на документи чрез пълномощник в България. За категории М, А, В, В+Е, Т-колесен трактор е необходимо свидетелство от преглед на очен лекар и лекар вътрешни болести. За категории С, С+Е, Д, Д+Е, Т-тролейбус и Т-трамвай е необходимо свидетелство от преглед на очен и ушен лекар, невролог, хирург и лекар вътрешни болести.

Когато подаването на заявлението става чрез упълномощаване на лице на територията на Република България, което да подаде заявлението от името на заявителя и да получи готовите документи, то се заверява от консулската служба на посолството. За тази цел заявителят съставя молба за заверяване на заявлението в свободен текст до консула на Република България в Стокхолм. В този случай се съставя и пълномощно, което се подписва от упълномощителя лично в присъствието на консулско длъжностно лице.

Пълномощното следва да бъде изрично, съобразно изискванията на член 44 от Закона за българските документи за самоличност.

Материал на "Заедно
Статията е последно редактирана от Mr.Bombastic на 12 Май 2016, 08:36:59


Кой е на линия

Регистрирани потребители: Google [Bot]

Автор Абонирай се за автора
Аватар
Mr.Bombastic
Администратор
Администратор
 
Статии: 31
Регистриран на: 12 Февруари 2004, 01:00:00
Местоположение: Германия
Гласувай

Статията е оценена с 3
0 добавени гласа.
Търси в статии

Сходни статии
Модераторски панел ]
  • Advertisement