• Advertisement

Свободно движение: Испания

ИД на статията: 33
Написано от: Tell
Написано на: 12 Май 2008, 12:49:00
Статията е разгледана 3252 пъти
Външен линк към тази статия:
https://zaedno.eu/forums/kb.php?a=33

Информация за преходните правила регулиращи свободното движение на работна ръка.

В съответствие със съвместните декларации, подписани от настоящите държави-членки относно свободното движение на работещи от България и Румъния и приложени към Заключителния акт на Договора за присъединяване, Испания настоява за възможно най-бързото достигане до пълното прилагане на общностното право по отношение на свободното движение на работещи от посочените държави.

Във връзка с това Испания настоява за българските и румънските работещи да се приложи по-кратък преходен период от установения в Договора за присъединяване.
На заседанието си от 22 декември 2006 г. Съветът на министрите, по предложение на министрите на външните работи и сътрудничеството, на труда и социалните грижи и на вътрешните работи, реши:

- Преходният период, установен в Договора за присъединяване на Република България и на Румъния към Европейския съюз, в Испания да бъде с максимална продължителност от две години, считано от 1 януари 2007 г., датата на присъединяването.
- Въпреки това в края на първата година правителството, съвместно със социалните партньори, ще даде оценка на резултатите от прилагането на посочения преходен период и в съответствие с направените заключения ще реши дали същият да бъде продължен до достигане на двете години или да бъде обявен за завършен; и от този момент нататък за българските и румънските работещи да бъде прилагано напълно общностното право по отношение на свободното движение на работещи.

От датата на присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз (1 януари 2007 г.) от общностния режим за чужденците могат да се възползват напълно:

- Българските и румънските граждани, желаещи да пребивават в Испания с нестопанска цел, за следване или лица на свободна практика.
- Пребиваващите в Испания български и румънски граждани, които към момента на присъединяването пребивават в Испания и са получили към тази дата разрешение за работа за една или повече години.

Останалите български и румънски граждани, желаещи да работят в страната, трябва да подадат молба за разрешително за работа по силата на общия режим за чужденците (Основен закон 4/2000 за правата и свободите на чужденците в Испания и тяхното социално интегриране и Правилника за неговото прилагане, приет с Кралски указ 2393/2004).

От какъв вид разрешително даден гражданин от България се нуждае за да има достъп до трудовия пазар?

1. Граждани на България и Румъния, които от датата на присъединяването (01.01.07) желаят да извършват в Испания трудова дейност за период от една или повече години посредством разрешение за работа, валидно най-малко една година:

1.1 - Ако не са пребивавали в Испания в момента на присъединяването, за тях се прилага режимът, съдържащ се в Основен закон 4/2000 и в Правилника за неговото прилагане.
- Издаването на виза за пребиваване и работа е безплатно, молба за издаването и оттеглянето й се подава лично от заинтересованото лице в страната, от която произхожда, или в страната, където е пребивавал последно работникът.
* В срок от един месец от влизането си в Испания, работникът лично трябва да подаде молба за издаването на карта за самоличност на чужденец. Тази карта губи валидността си една година след издаването й и при всички положения, когато приключи преходният период.

1.2 - Ако на 01.01.2007 г. те пребивават легално в Испания (което не означава задължително, че имат разрешение за работа) или ако след тази дата получат разрешение за пребиваване, въпреки че не са считани за работещи от Общността, ако те могат да избират работно място (регистрация в служби за заетост, предлагане и търсене), няма да се взема предвид зависимостта им от ситуацията на националния трудов пазар (каталог на трудните за запълване работни места).
* За срок от един месец от издаването на разрешението за работа, работникът трябва лично да подаде молба за издаване на карта за самоличност на чужденец. Тази карта губи валидността си една година след издаването й и при всички положения, когато приключи преходният период.
2. Граждани на България и Румъния, на които преди датата на присъединяването (01.01.07) е било издадено разрешение за работа за период от една или повече години:
* Ако са пребиваващи в Испания в момента на присъединяването, за тях се прилага режимът, съдържащ се в Кралския указ 178/2003, който регулира влизането, свободното движение и пребиваването в Испания на граждани на държавите членки на Европейския съюз и на другите държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
3. Граждани на България и Румъния, на които към датата на присъединяване (01.01.07) е било разрешено да упражняват трудова дейност за определен период, да реализират професионална практика или в случай че са студенти, да реализират трудова дейност, съвместима със следването им, или са били изключение от случаите, при които се изисква разрешение за работа:

3.1 - Работници, наети за извършване на сезонна работа за срок до 180 дни, не се нуждаят от виза. Трудовите договори се подписват в държавата, от която произхожда всяка от страните, и се представят от работодателя заедно с копие от решението за издаване на разрешение за временно пребиваване и работа.
* При сезонни или кампанийни дейности работникът трябва да докаже, че е изпълнил задължението си да се завърне, пред Дипломатическата мисия или Консулската служба на Испания в страната, от която произхожда, в срок от един месец след изтичане на валидността на разрешението му за работа.

3.2 - Работници, притежаващи разрешение за реализиране на професионална практика, се ръководят от разпоредбите на Основния закон 4/2000 и Правилника за неговото прилагане. Не се вземат предвид ситуацията на националния трудов пазар, нито критерия за взаимен обмен.
* Издаването на виза за пребиваване и работа е безплатно, молба за издаването и оттеглянето й се подава лично от заинтересованото лице в страната, от която произхожда, или в страната, където е пребивавал последно работникът.
* В срок от един месец от влизането си в Испания, работникът лично трябва да подаде молба за издаването на карта за самоличност на чужденец. Тази карта губи валидността си една година след издаването й и при всички положения, когато приключи преходният период.

3.3 - Студенти, притежаващи разрешение за упражняване на трудова дейност, се ръководят от Основния закон 4/2000 и Правилника за неговото прилагане. Не се взема предвид ситуацията на националния трудов пазар.

3.4 - Работещи, желаещи да упражняват трудова дейност, която не подлежи на задължението за получаване на разрешение за работа:
* Непребиваващите в Испания към момента на присъединяването се ръководят от Основния закон 4/2000 и Правилника за неговото прилагане, съгласно изложеното в точка 1.1 относно издаването на виза и карта за самоличност на чужденец.
* Пребиваващите в Испания към момента на присъединяването и тези на които е бил признат случай на изключение от задължението за издаване на разрешение, за период от една или повече години, се ръководят от режима, съдържащ се в Кралския указ 178/2003.

Какви са критериите за издаване на разрешително за работа?
Разрешението за работа е пряко свързано с получаването на предложение за работа и потвърждението му.

Каква е процедурата един търсещ работа да получи разрешително за работа?
Работникът, който желае да работи в Испания, трябва да има осигурено предложение за работа, за да могат да се направят постъпки за подаване на молба за разрешение за работа от страна на предприемача.

Каква е процедурата даден работодател да наеме гражданин от България
- В случай че гражданин на България или Румъния е бил нает за извършване на сезонна работа за период по-малък или равен на 180 дни, предприемачът трябва да подаде молба за издаване на разрешение за тази цел в Oficina de extranjeros [служба за чужденци] (или при липсата на такава в Área o Dependencia de Trabajo y Asuntos Sociales [Служба по труда и социалните въпроси]) в провинцията, на територията на която ще се извършва трудовата дейност.
- В случай че гражданин на България или Румъния е бил нает за извършване на сезонна работа за период над 180 дни, предприемачът трябва да подаде молба за издаване на разрешение за тази цел в Oficina de extranjeros [служба за чужденци] (или при липсата на такава в Área o Dependencia de Trabajo y Asuntos Sociales [Служба по труда и социалните въпроси]) в провинцията, на територията на която ще се извършва трудовата дейност.

Повече информация?
Министерство на външните работи
Министерство на вътрешните работи
Министерство на труда и социалните грижи

Материал на "Заедно"
Статията е последно редактирана от Yura на 18 Януари 2012, 12:54:08

What is said of a man is nothing. The point is, who says it.
---------------------------------------------------------------
Изображение

Кой е на линия

Регистрирани потребители: Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot]

Автор Абонирай се за автора
Аватар
Tell
Роден писач
Роден писач
 
Статии: 2
Регистриран на: 11 Ноември 2006, 01:00:00
Местоположение: Швейцария
Гласувай

Статията е оценена с 3
0 добавени гласа.
Търси в статии

Сходни статии
Свободно движение: Швейцария
Модераторски панел ]
  • Advertisement