• Advertisement

Правила за поведение в Заедно

Всички потребители трябва задължително да се запознаят с текстовете публикувани в този форум. Тук са регламентирани правата и задълженията на всеки един от вас.

Правила за поведение в Заедно

Мнениеот admin » 24 Април 2005, 13:11:37

Правила за поведение в Заедно / Allgemeine Verhaltensregeln - http://www.zaedno.de / http://www.zaedno.eu ("ZAEDNO") (siehe unten für die Deutsche Version)

1. Не се допуска дискриминация на основата на възраст, пол, раса и вероизповедание.

2. Забранява се публикуването на подвеждащи линкове и отявлена реклама, както и публикуването на информация, адреси на сайтове и всякакви други действия забранени от закона на Република България и Федерална Република Германия. Безплатни рекламни публикации се толерират единствено във форуми Пътуване, Търся и Предлагам, където е разрешена една реклама на месец от частни лица, но не и от фирми като например професионални превозвачи. Реклама се допуска срещу заплащане като за целта се пуска запитване чрез формата за контакт.

3. Не се позволяват всякакъв вид нецензурни публикации, а също и такива които не са по темата и/или с които се цели да се увеличи активноста на даден потребител. Потребители, които подклаждат спорове и насаждат неприязън към потребител или група потребители, подлежат на директна забрана за достъп до форумите.

4. Не се допускат нецензурани сигнатури и аватари, както и такива с неподходящо за всички възрасти съдържание, било то картинка или текст. Хипервръзки в сигнатурата, както и самите аватари могат да бъдат модерирани и/или отхвърлени по усмотрение на модераторите.

5. Горните правила важат и за личните съобщения. Злоупотребяването със ЛС (личните съобщения) може да доведе до предупреждение и/или забрана за достъп до форумите.

6. Задължително е писането на кирилица (както теми така и заглавия). Тези, които нямат кирилица могат да използват вградената в страницата кирилизация (най-горе в дясно - синьо/червено квадратче с избрания език за писане). Освен това са предоставени и допълнителни езикови средства, непосредствено до нея. Инструкции за работа с наличните възможности за писане на кирилица можете да намерите в как да си инсталирате кирилица. Мнения на български език написани на латиница се приемат само ако модераторът/администраторът прецени, че темата и нейното съдържание е от голямо значение за форума. Мнения на друг език се приемат само ако темата го изисква. Потребителите които често нарушават тези правила може да бъдат официално предупредени. Моля, ценете труда на модераторите и не им отваряйте излишна работа.
УВАЖАВАЙТЕ БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК! Това е български форум.

7. Публикациите (наричани още "пост"-ове) трябва да се записват в съответния тематично насочен форум. Потребителите са длъжни да разгледат наличните форуми преди да публикуват. Потребители, които често публикуват в грешни форуми могат да бъдат предупредени.

8. Заглавия от рода на "помогнете","помощ","въпрос", "проблем", "някой знае ли...", "хелп..", не са приемливи и такива теми ще се модерират строго! Потребителите не трябва да използват много пунктуации (!!!, ????? и .....) в заглавието или в самият си пост. Не пишете изцяло с големи букви.

9. При грешка/непълнота на публикация използвайте бутон "промени" горе вдясно на Вашия пост, а не пускайте поредица от мнения. Такива мнения могат да бъдат директно изтривани. Забранява се публикуването на няколко поредни поста с идентично съдържание.

10. При публикации на статии, текстове и снимки, да се вземе под внимание, че те често са защитени от законите за авторското право.
10.1 Откъси или къси цитати, както и връзка към оригинала са от правна гледна точка разрешени.
10.2 Публикуването на защитени текстове със собствени думи и споменаване на оригинала/публикуване на връзка е позволено.
10.3 Сканирани текстове от вестници и списания не се позволяват. Цитат и споменаване на оригинала са позволени.
10.4 Много често използваните снимки са защитени с авторско право и не могат да се публикуват без позволение на фотографа, заснетата личност или агентурата държаща авторските права. За да се избегнат недоразумения е за предпочитане публикуването на линк към дадената снимка.
10.5 Администраторът/Модераторите си запазват правото да премахват защитени снимки, текстове и др.

11. Потребителите трябва да имат предвид, че има и такива с по-бавна Интернет връзка. Използването на [img] функционалността трябва да бъде ограничено. Също така аватарът Ви (картинката на Вашия профил) не трябва да е по-голям от 200 х 120 пиксела и не трябва да затруднява зареждането на страниците (около 25 КБ).

12. На много въпроси вече има отговор. Желателно е да използвате вградената опция за търсене в страницата преди да напишете въпроса си.

13. Модераторите си запазват правото да променят или да махат постове по всяко време. Кое е спам, вулгарно, непристойно и др. е по тяхна преценка, а не по преценка на потребителите. Мнения, които по една или друга причина нямат място в даден форум, ще бъдат местени в специално пригоден(и) за целта форум(и) или директно във форум "Кофата". По усмотрение на администратора/модераторите, теми които подлежат на изтриване също могат да бъдат съхранени там.

14. Модераторите/Администраторът винаги имат право и с тях не се спори, критика към модераторите се изпраща като лично съобщение на администратора. Те си запазват правото да трият, коригират или местят теми/отговори без предупреждение и обяснение.

15. Потребители, които нарушават гореописаните правила получават предупреждение. Всеки потребител може да бъде предупреден максимум 3 пъти, след което достъпът му до сайта се преустановява. Системата с предупрежденията функционира, както следва:
- Първо официално предупреждение - по усмотрене на администратора/препоръка на модератор, потребителят може да бъде санкциониран с еднодневно прекратяване на достъпа.
- Второ официално предупреждение - санкционира се с едноседмично прекратяване на достъпа.
- Трето официално предупреждение - санкционира се с едномесечно прекратяване на достъпа.
- При следващи нарушения достъпът се прекратява завинаги.

Ако сте несъгласни с правилата на поведение в страницата, за съжаление ще трябва да я напуснете.

Връзка към Impressum

Allgemeine Verhaltensregeln

1. Strengstens untersagt sind Diskriminierungen auf Grund von Alter, Geschlecht, Rasse oder Glaubenszugehörigkeit.

2. Strengstens untersagt ist die Veröffentlichung von irreführenden Links und ungebetener Werbung sowie von Informationen, Adressen von Internetseiten und von Werbung jeglicher Tätigkeiten, die laut Gesetzgebung in Deutschland und Republik Bulgarien verboten sind.

3. Nicht erlaubt sind obszöne und vulgäre Beiträge sowie Beiträge, welche vom Thema abweichen oder die Erhöhung der Aktivität eines bestimmten Nutzers bezwecken. Es ist insbesondere untersagt, Konflikte zu schüren und andere Nutzer zu belästigen, zu bedrohen, zu verleumden, in Bedrängnis oder Verlegenheit zu bringen oder in sonstiger Weise Unannehmlichkeiten zu verursachen. Der Zugriff solcher Nutzer auf unsere Foren wird gesperrt.

4. Untersagt sind unzensierte Signaturen oder solche, die nicht für alle Altersgruppen geeignet sind, seien es Bilder oder Texte. Hyperverbindungen in der Signatur können moderiert und/oder abgelehnt werden je nach Ermessen der Moderatoren.

5. Die oben genannten Regeln gelten auch für die Privaten Nachrichten (Private Messages - in Kürze PM). Beim Missbrauch von PM wird der Benutzer verwarnt und/oder ihm wird der Zugriff auf unsere Foren gesperrt.

6. Empfohlen wird das Schreiben auf Bulgarisch in kyrillischer Schrift (sowohl bei Themen als auch bei Überschriften). Die Nutzer, die über keine kyrillische Schrift verfügen, können die auf der Seite eingebaute Kyrillisierung benutzen (ganz oben rechts – blaues/rotes Kästchen mit der gewählten Schriftsprache). In unmittelbarer Nähe stehen außerdem auch zusätzliche Sprachmittel zur Verfügung. Anweisungen für die Nutzung der bestehenden Möglichkeiten zur Kyrillisierung Ihrer Schrift können Sie in как да си инсталирате кирилица finden. Meinungen auf Bulgarisch mit lateinischer Schrift werden akzeptiert nur dann, wenn der Moderator/Administrator der Meinung ist, dass das Thema und sein Inhalt von besonderer Bedeutung für das Forum sind. Meinungen in einer anderen Sprache werden akzeptiert, nur wenn das Thema es erfordert. Nie Nutzer, die oft gegen diese Regeln verstoßen, werden per PM benachrichtigt. Schätzen Sie bitte die Arbeit der Moderatoren und belasten Sie nicht überflüssig.
RESPEKTIEREN SIE DIE BULGARISCHE SPRACHE! Das ist ein bulgarisches Forum.

7. Die Beiträge müssen in dem entsprechenden thematischbezogenen Forum veröffentlicht werden. Die Benutzer sind verpflichtet, sich die bestehenden Foren vor der Veröffentlichung anzuschauen. Nutzer, die ihre Beiträge oft in den falschen Foren veröffentlichen, können verwarnt werden.

8. Überschriften wie "Helfen Sie", „Hilfe“, "Frage", "Problem", „weiß jemand“, „help“ sind unannehmbar. Solche Beiträge werden strengst moderiert. Verzichten Sie bitte sowohl in Ihrem Beitrag ("Posting") als auch in der Überschrift auf fortlaufende GROSSBUCHSTABEN sowie auf mehrere Ausrufe- oder Fragezeichen.

9. Bei Fehlern/Unvollständigkeit der Beiträge nutzen Sie bitte die Taste "Edit" oben rechts an Ihrem Posting und schreiben Sie bitte nicht viele Meinungen hintereinander - solche Meinungen werden sofort gelöscht.

10. Beim Posten von Presseartikeln, sonstigen geschützten Texten und beim Posten von Bildern ist das Urheberrecht zu beachten. Dabei verstößt das Zitieren eines kompletten Artikels oder Textes gegen das Urheberrecht.
10.1 Auszüge oder kurze Zitate mit dem Verweis auf die Online-Quelle sind rechtlich unbedenklich.
10.2 Wird der Artikel mit eigenen Worten und mit Hinweis auf die Quelle (Nachprüfbarkeit!) wiedergegeben, ist das auch in Ordnung.
10.3 Handelt es sich bei der Quelle um ein Printmedium (z.B. Zeitungen oder Zeitschriften), so ist auch hier die Wiedergabe eines eingescanten Artikels nicht erlaubt. Zitat mit Verweis auf die jeweilige Fundstelle ist dagegen zulässig.
10.4 Bilder unterliegen in den viele Fällen dem Urheberrecht und dürfen ohne Einwilligung des Fotografen bzw. der abgebildeten Person, deren Agentur oder des Rechteinhabers am Bild nicht in das Forum gestellt werden. Im Zweifelsfall ist ein Link zur entsprechenden Seite anstelle eines Bildes anzuraten.
10.5 Wir behalten uns vor, urheberrechtlich geschützte Texte, Bilder und sonstige Inhalte zu löschen bzw. (bei Texten) zu kürzen.

11. Es gibt noch Modem-Benutzer. Um die Ladezeiten auch für sie erträglich zu halten, fügen Sie nicht zu viele und zu große Bilder hinzu [img] - am besten darauf verlinken. Ihr Benutzerbild darf nicht größer als 120x120 Pixel und 25KB sein.

12. Auf viele Fragen gibt es schon eine Antwort bei zaedno.de. Daher ist es ratsam, erst die Suchfunktion zu benutzen, um Wiederholungen zu vermeiden.

13. Die Moderatoren sind berechtigt, auf die Einhaltung der Regel hinzuwirken und Inhalte unverzüglich und ohne Rücksprache mit dem Nutzer zu löschen.
Welche Beiträge Spam, vulgär oder obszön sind, wird nur von den Administratoren/Moderatoren entschieden. Unerlaubte/ungebetene Werbung, Promotionen, pornografische Inhalte, verbotene Links usw. werden unverzüglich entfernt oder landen in einem speziell dafür eingerichteten Forum oder direkt im „Papierkorb".

14. Die Administratoren und Moderatoren haben grundsätzlich Recht, mit ihnen streitet man nicht. Kritik an Moderatoren bitte als PN an den Administrator senden.
Die Moderatoren sind berechtigt, auf die Einhaltung der Regel hinzuwirken und Inhalte unverzüglich und ohne Rücksprache mit den Nutzern zu löschen, zu korrigieren oder Themen/Antworten ohne Warnung und Erklärung anderswo zu verlegen.

Wer die hier aufgestellten Verhaltensregeln nicht akzeptiert, muss diese Seite verlassen.

Link zum Impressum
Аватар
admin
Администратор
Администратор
 
Мнения: 141
Снимки: 269
Статии: 1
Регистриран на: 7 Февруари 2004, 01:00:00
Местоположение: Дюселдорф/Düsseldorf
Благодарил: 2 пъти
Благодарено: 4 пъти

Назад към Първа спирка за всеки потребител

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта

  • Advertisement